::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić

Prim. dr sci med Marinko Vučić

Stručni radovi | Kontakt

 

Rođen je 21. juna 1953. godine u Čokorima , opština Banja Luka. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Banjoj Luci. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao je 1972. godine ,a diplomirao je 1977. godine.
Januara 1979. godine zaposlio se u Domu zdravlja u Laktašima , a od 1981. godine je u stalnom radnom odnosu u Kliničkom centru Banja Luka .
1985. godine završio je specijalizaciju iz Pneumoftiziologije u Sarajevu ,a 1987. godine i Postdiplomski studij iz Pulmologije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 7. jula 1989. godine Naučno-Nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta u Sarajevu odobrilo mu je izradu magistarskog rada pod naslovom" Aktivnost adenozin deaminaze u pleuralnom izljevu i serumu kao diferencijlano diagnosticki parametar kod tuberkuloze ".Magistarski rad sa ovom temom odbranio je 30. juna 1997.godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.
Aprila 1996 .godine dodjeljeno mu je zvanje primarijusa.
Radi u Kliničkom centru Banja Luka kao načelnik Klinike za plućne bolesti.

Stručni radovi

Vučić M,Nikolić-Mehanović J.: Activity of adenosine deaminase in pleural effusion and blood serum in diferential diagnosis of tuberculosis. Jugosl Med Biohem 1999; 18(1) 37-41.

Nikolić-Mehanović J,Vučić M. Adenosin deaminase activity in pleural effusion : an aid to differntial diagnosis.Clin Chem Lab Med 1999; 37.IFCC-World Lab 1999.-Firenze ( 17th International and 13th European Congress of Clinic Chemistry and Laboratory Medicine ).

Vučić M , Mikač G. : Tumor markeri u dijagnostici pleuralnih izliva. Scr Med 2001 ; 32(2) : 73-

Vučić M., Janković S., Mrđa B., Jandrić K. : Ocjena sposobnosti za vojnu službu vojnih obveznika sa povredama ili oboljenjima resiratornih organa. II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem Banja Luka.Zbornik sažetaka 1996.april;51.

Janković S , Korica R , Arnautović R,Vučić M, Turić M .: Borba protiv tuberkuloze u ratu.
II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem Banjaluka. Zbornik sažetaka 1996.april ; 208.

Đekić-Čađo M, Janković S, Stanetić M, Vučić M ,Arnautović R. : Moderna terapija astme-naša iskustva . Zbornik radova Majski pulmološki dani Banja Luka 2000

Đekić-Čađo M, Stanetić M , Korica R , Vučić M ,Turić M.:Teške forme postprimarne tuberkuloze pluća kod mladih osoba sa prikazom slučaja. III kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem Banja Luka.Zbornik radova 2001 maj(1); 299-310.

Jandrić K, Stanetić M, Vučić M, Kuzmić B, Arnautović R.: Dominantan endoskopski nalaz kod operisanih malignoma bronha. Zbornik radova Majski pulmološki dani Banja Luka 2001;31-34

Đekic-Čadjo M, Vučić M, Arnautović R, Duronjić M, Kovačević P.
PRIKAZ SLUČAJA PLUĆNE SARKOIDOZE SA NEUOBIČAJENIM RADIOLOŠKIM NALAZOM

Arnautović R.,Vučić M.,Đekić-Čado M., Jandrić M., Stanetić M.
TUBERKULOZA U IMUNODEFICIJENTNIH - PRIKAZ SLUČAJA

Kontakt

Marinko Vučić
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

povratak na vrh