::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić

Prof. dr sci med Krsto Jandrić

Stručni radovi | Kontakt

Prof. dr sci med. Krsto Jandrić rođen je 1958 godine u Šipovu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1982 godine a iste godine položio državni stručni ispit za samostalan rad. Po završetku medicinskog fakulteta radio je kao ljekar u Domu zdravlja u Šipovu do 1987 godine,kada prelazi u Dom zdravlja Banja Luka.

Specijalizaciju iz pneumoftiziologije je započeo u Banjoj Luci l990 godine,a speciojalistički ispit položio u Beogradu 1994 godine.

Postdiplomske studije iz pulmologije završio je u Zagrebu 1991 godine.

U Kliničkom centru Srbije u periodu od 1993-1995 bio na stručnom usavršavanju na Institutu za plućne bolesti i tbc,gdje je stekao zvanje subspecijaliste bronhologa.

Bavi se invazivnom dijagnostikom,onkologijom i citologijom plućnih obolenja, te je 1997 godine odbranio magistrarsku tezu " Vrijednost bronholoških ispitivanja u diferencijalnoj dijagnozi i terapiji hemoptizija ",na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Nastavljajući aktivno bavljenje naučnoistraživačkim radom,usavršavanje iz bronhologije u KC Beograd,na Medicinskom fakultetu u Beogradu je 03.04.2000-te godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom " Značaj bronholoških ispitivanja u indikaciji i planiranju operativnih zahvata u grudnom košu".

Aktivno sudjeluje na mnogim stručnim sastancima i kongresima pneumoftiziologa RS /BiH kao i u mnogim zemljama Evrope i Svijeta

U okviru programa internacionalne razmjene i edukacije proveo je mjesec dana u SR Njemačkoj 2000-te godine.

Profesor je na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, gdje sudjeluje u izvođenju praktične i teoretske nastave za studente medicine i stomatologije ovog fakulteta.

Član je strukovnih asocijacija u RS/BiH i Srbiji,te član Evropske asocijacije pulmologa (ERS), Svjetskog udruženja bronhologa i aktuelni predsjednik Udruženja pulmologa RS.

 

Stručni radovi

Magistarska teza : Krsto Jandrić" Vrijednost bronholoških ispitivanja u diferencijalnoj dijagnozi i terapiji hemoptizija ",Medicinski fakultet Beograd 1997.

U radu je analizirana grupa od 277 bolesnika u Institutu za plućne bolesti i tbc u Beogradu sa hemoptizijama kao jedinim i paralelnim simptomom,koji su bronhoskopirani u ovoj ustanovi a da prije toga nije ustanovljena etiologija samih hemoptizija.Bronhoskopski nalaz je poređen sa drugim parametrima prije svega radiološkim nalazom,a pomoću bronhoskopa je uvedena i originalna metoda zbrinjavanja hemoptizija fibrinogen- trombinskim kompleksom.

Rezultati su pokazali da je osnovni uzrok hemoptizija plućnih obolenja primarni maligni proces pluća (44%)od kojih je najčešći epidermoidni karcinom (70%).Potvrđeno je da bronhoskopija ima značaj u ranom otkrivanju karcinoma bronha kod kojih se jave hemoptizije kao inicijalni simptom uz uredan radiološki nalaz i druge parametre.U našoj seriji je bilo preko 10% takvih bolesnika.

Fibrinogen-trombinski kompleks pokazao se veoma efikasnim kod zbrinjavanja hemoptizija ozbiljne prirode koje ugrožavaju život bolesnika.

Iz priloženog rada se zaključuje da hemoptizije koje traju duže od sedmicu dana spadaju u indikaciono područje bronholoških ispitivanja i tretmana bez obzira na etiologiju.

Doktorska disertacija : Krsto Jandrić " Značaj bronholoških ispitivanja u indikaciji i planiranju operativnih zahvata u grudnom košu"Medicinski fakultet Beograd 2000 .

U radu su provjerene vrijednosti invazivnih (prije svega bronhoskopskih) i neinvazivnih (prije svega imejdžing) dijagnostičkih postupaka te izrađena doktrina postavljanja operativnih indikacija i preoperativne procjene bronhopulmonalnih obolenja ,prije svega bronhopulmonalnog karcinoma ,primjerene našim uslovima.

Jedan od najznačajnih zadataka ukupne borbe protiv karcinoma bronha je selekcija bolesnika za hirurško liječenje.Ovaj rad je dao odgovor na pitanje u kojoj mjeri klinička procjena stadijuma bolesti odgovara procjeni stadijuma izvršenoj na osnovu histološkog pregleda operativnog materijala.

Posebno je analizirana vrijednost bronholoških postupaka ,kao dominantne invazivne dijagnostičke metode,u sagledavanju endoskopskih parametara koji su upoređivani sa lokalizacijom lezije ,patohistološkom dijagnozom i operativnim i postoperativnim nalazima,te njihov značaj u postavljanju operativnih indikacija i planiranju vrste i obima same operacije.

Kod istih parametara je sagledana vrijednost kompjuterizovane tomografije i manjeg broja magnetnih rezonanci.Rezultati su poređeni sa rezultatima bronhoskopskog i patohistološkog ispitivanja

Posebna pažnja naglašena je kod kliničke TNM klasifikacije karcinoma bronha ,na osnovu koje se pravio definitivan plan vrste i obima operacije ,te je izvršeno poređenje sa patohistološkom TNM klasifikacijom i sagledana njihova podudarnost.

Analizom operisanih bolesnika ustanovljen je intraoperativni i makroskopski aspekt bronhopulmonalnih obolenja ,te kod bronhopulmonalnog karcinoma određena sklonost i tip regionalnog širenja ,distribucija patohistoloških tipova i razlozi za izbor određenih operativnih zahvata sa ciljem da se predvidi najpovoljniji dijagnostički postupak.

Jandrić K., Janković S.,Arnautovič R.,Čađo M.: Sindrom SWYER-JAMES, Scr,Med.27(2)1996:99-101.

Autori su prikazali ovo vrlo rijetko obolenje čija etiologija nije sa sigurnošću utvrđena.Zbog toga su preduzeli sve dostupne dijagnostičke procedure radi eventualnog otkrivanja etiologije.Koristeći radiografske snimke u nespecifičnom kliničkom nalazu,te kasnije potvrdu scintigrafski i pneumoangiografski, dokazali hipoplaziju lijeve plućne arterije i njenih grana,kao uzrok ovog sindroma u ovom slučaju . Time su se pridružili tvrdnji većine autora koji su opisivali ovaj sindrom da je urođena hipoplazija plućne arterije najčešći a možda i jedini uzrok ovog sindroma.

Takođe je potvrđeno da se ovaj sindrom uzrokovan hipoplazijom plućne arterije znatno češće javlja sa lijeve strane ,čiji razlozi do sada nisu poznati.

Stanetić M.,Janković S.,Jandrić K, Klinička iskustva citološke dijagnostike karcinoma bronha, PNEUMON,Vol. 37 (1-4),1999:51-54.

Autori su prikazali citološku analiza materijala dobijenog iz respiratornog trakta koja je uvedena u rutinski rad Klinike za plućne bolesti u Banjoj Luci .

Cilj rada je da se prikažu jednogodišnji rezultati tokom 1998 godine.

Citološki su analizirani eksfolijativni i aspiracioni materijali kod bolesnika koji su primljeni u ustanovu pod sumnjom na maligno obolenje.Dokazano je da eksfolijativni materijali nemaju visoku reprezantivnost,za razliku od materijala dobivenih kateter aspiracijom i aspiracionom punkcijom ,koji su pozitivni u preko 80% slučajeva. Ukupna pozitivnost citoloških analiza različitih materijala je visokoa i iznosi 80%.Upoređujući rezultate citološke i histološke analize uočava se razlika u tipizaciji malignoma od 18,7% i to kod nemikrocelularnog karcinoma pluća .Kod materijala dobijenog pleuralnom punkcijom jasno je uočena prednost citološke dijagnostike,koja zamjenjuje skuplje i komplikovanije metode .

Dobijeni rezultati citoloških analiza obezbjeđuju citologiji trajno mjesto u rutinskom kliničkom radu pulmologa.Cijeneći njenu jednostavnost i ekonomičnost,definitivno je opravdano uvođenje citologije na različitim nivoima .

Pri tome se ne može niti smije isključiti histološka analiza ,naprotiv ove dvije morfološke metode se međusobno nadopunjuju.

Jandrić K.,Janković S.,Stanetić M.,Arnautović R.:Haemoptysis as an initial symptom of bronchial cancer, Word congres on lung health, Florence,2000

Autori su analizirali grupu od 277 bolesnika sa hemoptizijama kao jedinim i/ili paralelnim simptomom u petogodišnjem periodu.Hemoptizije kao inicijalni simptom bile su kod 48 (17,33%) ispitanika bez drugih simptoma i urednog radiološkog nalaza.Kod 7 (14,7%) bolesnika sa takvim simptomom otkriven je bronhoskopski karcinom bronha . Ovo je veći procenat od opisanih u literaturi i uzrokovan je velikim brojem malignoma u ispitivanoj seriji. Svi su bili epidermoidnog porjekla i operabilni, što potvrđuje značaj bronhoskopije ali i hemoptizija kao inicijalnog simptoma u ranom otkrivanja karcinoma bronha.

Janković S.,Đekić M.,Jandrić K.: Hronične opstruktivne bolesti pluća , II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem,Banja Luka, zbornik sažetaka,1996: 49-51.

Autori su opisali specifičnost ratnih uslova i tretmana ovih bolesnika u oskudnim prostornim i materijalnim mogućnostima ratnih uslova kod civilnog stanovništva i boraca sa fronta. Bez obzira na poteškoće sa uspjehom su zbrinuti svi bolesnici ,ali je i otkriven značajan broj novih obolenja ,posebno među borcima sa povećanim brojem novootkrivenih bronhijalnih astmi polimorfne alergijske etiologije.

Stanetić M.,Janković S.,Jandrić K.: Klinička iskustva citodijagnostike u pulmologiji Savetovanje pneumoftiziologa Vojvodine,Sremska Kamenica ,1999:1-6.

Autori su prikazali rezultate citoloških analiza u određenom vremenskom periodu,u svih bolesnika upućenih u kliniku sa sumnjom na maligno obolenje respiratornog trakta.Citološki je obrađeno 558 bolesnika,od čega je kod 201 bolesnika dokazano maligno obolenje.Autori su pokazali da citološka analiza ima značajno mjesto u dijagnostici malignih obolenja respiratornog trakta,te da se pozitivnost dobijenih rezultata citoloških analiza povećava kombinujući različite tehnike i metode za dobijanje materijala.

Čađo M.,Janković S.,Arnautović R.,Jandrić K.:Stanetić M.: Moderna terapija astme,naša iskustva, Majski pulmološki dani,Banja Luka,2000.

Autori su u toku jedne godine pratli grupu od 20 bolesnika ,liječenih ambulantno dugotrajnom primjenom inhalacionih kortikosteroida i uticaj ove terapije na ublažavanje simptoma,poboljšanja kvaliteta života i objektivno poboljšanja plućne funkcije.

Rezultati ovog ispitivanja su pokazali da se dugotrajnom primjenom inhalacionih kortikosteroida smanjuje učestalost bolničkog liječenja ,ublažavaju značajno simptome ,popravljaju funkciju pluća te time znatno popravljaju kvalitet života,naročito ako se u početku daju u većim dozama.

Vučić M.,Janković S.,Mrđa B.,Jandrić K.: Ocjena sposobnosti za vojnu službu V/O sa povredama ili oboljenjima respiratornih organa, II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem,Banja Luka,Zbornik radova ,1996:51

Cilj rada je bio da se utvrde najčešća oboljenja i povrede respiratornih organa zbog kojih je tražena ocjena sposobnosti v/o za v/s.

Od ukupno 36342 pregledanih u periodu 1992-1994 god.za ocjenu sposobnosti predloženo je 1215 v/o.Kod 518 je utvrđena privremena ili trajna nesposobnost.Najčešća obolenja koja su uzrokovala nesposobnost v/o su tbc i hronične opstruktivne bolesti odnosno astma.

Autori ističu da se prevencijom ,ranim otkrivanjem bolesti i efikasnom terapijom,značajno može smanjiti učestalost i težina ovih obolenja a time i broj ograničeno sposobnih i nesposobnih za v/s.

Stanetić M., Eri Ž., Janković S.,Jandrić K. : Cytologic confirmation of paracentral lung malignancies sampled by transbronchial aspiration biopsy, Archive of Oncology, 9 (1),2001:81

Autori su u ovom radu prikazali značaj transbronhalne iglene punkcije u dijagnozi paracentralno smještenih malignoma pluća i malignoma medijastinuma gdje često druge metode uzetog materijala ostaju negativne.

Zbog ovakve lokalizacije procesa ranije se pristupalo skupljim i dosta rizičnim hirurškim metodama za dobijanje materijala.Predpostavka da korištenje igle za transbronhalnu punkciju smanjuje potrebu za hirurškom intervencijom,dokazana je kod 55% ispitivanih bolesnika.Reprezentativnost dobijenog materijala omogućuje definitivnu citološku potvrdu obolenja.

Jandrić K,Stanetić M,Vučić M,Kuzmić B,Arnautović R: Dominantan endoskopski nalaz kod operisanih malignoma bronha,Majski pulmološki dani Banja Luka 2001 zbornik radova 31-35.

Autori su u ovom radu prikazali značaj bronhoskopije u operativnoj procjeni malignoma bronha ali i u planiranju vrste i obima same operacije.Iz rezultata se vidi da je u našim uslovima pulmektomija zastupljena najčešće,te da su malignomi sa endoskopski direktnim znacima malignosti povoljniji za operativni tretman,naročito epidermoidnog tipa koji su i najčešći.

Barać T, Gojković Z, Jakovljević B, Jandrić K,Rašeta R, Jotanović G: Preživljavanje oboljelih od mikrocelularnog karcinoma, Majski pulmološki dani Banja Luka2001,zbornik radova 53-55.

Autori su prikazali svoja iskustva u liječenju i preživljavanju oboljelih od mikrocelularnog karcinoma. Iz rezultata se vidi da proširenost oboljenja značajno utiče na dužinu preživljavanja,te da hemoterapija značajno produžava život oboljelih u odnosu na simptomatsku terapiju.

Jandrić K.,Stanetić M.,Janković S.,Arnautović R : Bronhopulmonalni karcinom u poslijeratnom periodu, Kongrres ratne medicine Banja Luka 2001,zbornik radova Socijalno-medicinski aspekt bolesti 389-397.

Autori su u ovom radu prikazali uticaj stresa na pojavu bronhopulmonalnog karcinoma.Iz rezultata se vidi da je stres značajno uticao na raniji nastanak karcinoma najčešće u proširenom obliku sa smanjenom dužinom preživljavanja uz konstataciju da je preko trećine novootkrivenih karcinoma u tom periodu verifikovan kod izbjeglog i raseljenog stanovništva.

Korica R.,Jandrić K.,Stanetić M.,Arnautović R : Tuberculosis and war,2 nd Congress of IUATLD,Europr Region 17 th Congress of Romanian Society of Pneunology,Bucharest 2002.

Autori su prikazali uticaj rata na tuberkulozu. Iz rezultata se vidi da rat kao stres značajno utiče na pojavu tuberkuloze naročito proširenih oblika i mlađih kategorija stanovništva,sa značajnim brojem oboljelih vojnika.

Rade Korica,Krsto Jandrić.Mirko Stanetić: Liječenje tuberkuloze rezistentne na lijekove,Majski pulmološki dana Teslić 2002,zbornik radova 53-56.

Autori su u ovom radu prikazali svoja iskustva u liječenju bolesnika koji su rezistentni ne jedan ili više glavnih tuberkulostatika. Iz rezultata se vidi da liječenje rezistentne tuberkuloze prema nacionalnim programima SZO daje značajne pomake i dobre rezulatate u odnosu na naša ranija iskustva.

Kuzmić B,Jandrić K,Stanetić M,Turić M : Pokazatelji predviđanja kvaliteta života bolesnika sa astmom,Majski pulmološki dani Teslić 2002,zbornik radova 67-70.

Autori su prikazali u radu da se kvaliteta života može predvidjeti na osnovu određenih pokazatelja prije svega dobi bolesnika,fizikalnog nalaza i dužina trajanja bolesti. Ispitivanje je pokazalo da se AQLQ upitnik može primjeniti kao dobar mjerni instrument u ispitivanju kvaliteta života bolesnika sa astmom.

M.Stanetić, Ž.Eri, K.Jandrić,M.Turić,M.Vučić, B.Kuzmić,R.Arnautović : Citološka potvrda periferno lokalizovanog malignog oboljenja u materijalu dobijenom transbronhijalnom aspiracionom biopsijom,Majski pulmološki dani Teslić 2002,zbornik radova 87-92

Autori su u ovom radu prikazali značaj fleksibilne igle u aspiraciji sadržaja perifernih promjena sa veoma visokim procentom pozitivnosti naročito kod malignoma što je od izuzetne važnosti kod endoskopski urednih nalaza.Metoda je jednostavna i ekonomična a uzorak reprezentativan.

Barać T, Gojković Z, Jakovljević B,Jungić S, Jandrić K, Stanetić M: Uticaj onkološke terapije na dužinu preživljavanja oboljelih od adenokarcinoma pluća,Majski pulmološki dani Teslić 2002,zbornik radova 103-106

Autori su u ovom radu prikazali svoja iskustva u terapiji i dužini preživljavanja oboljelih od adenokarcinoma pluća. Iz rezultata se vidi da dužina prživljavanja značajno zavisi od stadijuma bolesti,ali da sama hemoterapija ne daje značajne rezultate u odnosu na kombinovanu onkološku terapiju koja se preporučuje svagdje gdje je to moguće.

Krsto Jandrić,Dragan Mandarić,Dragan Subotić,Emilija Suđić: Triple anesthesia for rigid bronchoscopy in respiratory compromised patients, 12 th WORLD CONGRESS FOR BRONCHOLOGY BOSTON/USA 2002, Abstracts B- 29; 65.

Autori su u ovom radu prikazali zanačaj tripartitne anestezije kod respiratorno kompromitovanih bolesnika u rigidnoj bronhoskopiji.Iz rezultata se vidi da značajan broj bolesnika sa respiratornom insuficijencijom ali i sa drugim kontraindikacijama za opštu anesteziju dobro podnose ovu anesteziju koja im omogućuje postavljanje definitivne dijagnoze.

Jandri ć K, Stanetić M, Grbić S, Barać T, Duronjić M. Torakoskopija u Klinici za plućne bolesti u Banjoj Luci. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2003; 97-98.

Arnautović D, Vučić M, Đekić - Čađo M, Jandrić K, Stanetić M. Tuberkuloza u iminodeficijentnih – Prikaz slučaja. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2003; 43-44.

Barać T, Gojković Z, Džajić Ž, Jandrić K, Laganin N, Gajanin R, Gašić B. Pulmonalni blastom – Prikaz slučaja. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2003; 47-49.

Jandrić K, Stanetić M, Skočajić T, Stević –Kutlešić S. Značaj bronhoskopije u dijagnozi tuberkuloze pluća. Internacionalni kongres «Zdravlje za sve» Zbornik radova 2/II: Hronične nezarazne bolesti, Banja Luka, jun 2003; 132-136.

K. Jandrić, T. Barać, N. Petković, T. Skočajić, Z. Gojković. Patient with pulmonary blastoma Case report. 17th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest. Istambul, Turkey; August 29- September 1, 2003. 182.

R. Korica, K. Jandrić, M. Stanetić, M. Čađo. Postwar tuberculosis. 13th ERS Annual Cogress, Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003. Vol. 22, Supp. 45; 343s.

K. Jandrić, M Stanetić, R.Arnautović, M. Vučić. Mucoepidermoid carcinoma in case of a 28-year old women. 13th ERS Annual Cogress, Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003. Vol. 22, Supp. 45.

Jandrić K, Stanetić M, Gajić S, Davidovac A. Značaj bronhoskopije u dijagnozi tuberkuloze pluća. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2004, 57-59.

Stanetić M, Đekić - Čađo M, Korica R, Jandrić K, Duronjić M. Valjanost standardnih dijagnostičkih postupaka kod plućne tromboembolije. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2004; 111-113.

Stanetić M, Jandrić K, Vučić M, Arnautović R, Đekić - Čađo M, turić m, Kuzmić B, Korica R, Davidovac A, Gajić S. Naša iskustva citološke dijagnostike karcinoma pluća. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2004; 123-125.

K. Jandrić, Stanetić M, Gajić S, Barać T. Dominant endoscopes finding in patient with operability bronchopulmonary carcinoma. XIII World Congress for bronchology, Barcelona, Spain, June 2004; 75.

K. Jandrić, LJ. Jandrić, M. Stanetić, N. Petković. The significance of bronhoscopy in diagnosing tuberculosis of lungs. XIII World Congress for bronchology; Barcelona, Spain, June 2004; 88.

K. Jandrić, LJ. Jandrić, N. Petković, S. Stević – Kutlešić. Frequency of resistence to anti TB drugs in the Republic of Srpska. Europen respiratory Annual: Society Congress; Glasgow, Scotland, September 2004; (P3987)

K. Jandrić, M. Stanetić, T. Barać, N. Petković. Bronchy-pulmonary carcinoma in post-war period. Europen respiratory Annual: Society Congress; Glasgow, Scotland, September 2004; (P3290)

R. Korica, K. Jandrić, m. Stanetić. DOTS in clinical practice. Europen respiratory Annual: Society Congress; Glasgow, Scotland, September 2004; (P3940)

Jandrić K, Stanetić M, Gajić S, Davidovac A, Duronjić M, Keljić B. Dijagnoza i neke karakteristike bronhopulmonalnog karcinoma. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2005; 25-27.

Stanetić M, Jandrić K, Eri Ž. Iglena aspiraciona punkcija metoda izbora za dobijanje reprezentativnog materijala kod različitih endoskopskih promjena. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2005; 283-289.

Jandrić K, Stanetić M, Gajić S, Duronjić M. Bronchogenic carcinoma in patients younger then 40 years. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. Vol. 26, Supp. 49;322s.

Jandrić K, Jandrić Lj, Arnautović R, Turić M. Diabetes mellitus in morbidity of pulmonary tuberculosis. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. Vol. 26, Supp. 49; 423s.

Jandrić Lj, Jandrić K, Bojanić J, Kuzmić B. Clinical, radiological and bacteriological features of tuberculosis (TB) in teenagers initial treatment and outcome.15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. Vol. 26, Supp. 49; 648s.

Stanetić M, Jandrić K. Movement of haemophilus influenzae types resistance isolated from sputum in patients with COPD in 2004. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. Vol. 26, Supp. 49; 60s.

Stanetić M, Eri Ž, Jandrić K. Cytological diagnostics of lung cancer: our experience. 15th ERS Annual Congress, Copenhagen, Denmark, September 17-21, 2005. Vol. 26, Supp. 49; 306s.  

Jandrić K, Stanetić M, Duronjić M, Gajić S. Pleurodeza talkom kod malignih pleuralnih izliva. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2006;81-83.  

Kovačević P, Matavulj A, Rajkovača Z, Ponorac N, Jakovljević B, Stanetić M, Jandrić K. Uticaj dužine hemoliznog staža na respiratornu funkciju. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2006; 85-88.  

Gajić S, Jandrić K, Stanetić M, Duronjić M. Korelacija endoskopskog nalaza i učinka hemoterapije kod bronhopulmonalnog karcinoma. Majski pulmološki dani, Banja Luka 2006; 131-133.  

Jandrić K, Stanetić M, Gajić S, Turić M, Kovačević P. Correlation of endoscopic showings and chemotherapy results in case of bronchopulmonal carcinoma. 14 th World Congress for Bronchology (WCB), 14th World Congress for Bronchoesophagology (WCBE), Buenos Aires, Republica Argentina, June 25-28, 2006

Jandrić K, Jandrić Lj, Turić M, Gajić S, Davidovac A. Bronchoscopy in the Clinic for Lung Diseases Banja Luka. 14th World Congress for Bronchology (WCB), 14th World Congress for Bronchoesophagology (WCBE), Buenos Aires, Republica Argentina, June 25-28, 2006.

Jandrić K, Stanetić M, Vučić M, Kuzmić B, Čađo M. Bronchoscopy in the case of foreign object in tracheobronchial tree. 14th World Congress for Bronchology (WCB), 14th World Congress for Bronchoesophagology (WCBE), Buenos Aires, Republica Argentina, June 25-28, 2006.

Duronjić M, Jandrić K, Korica R, Arnautović R. Endoscopic characteristics of particular bronchopulmonal carcinoma types. 14th World Congress for Bronchology (WCB), 14th World Congress for Bronchoesophagology (WCBE), Buenos Aires, Republica Argentina, June 25-28, 2006.

Jandrić K, Duronjić M, Čađo M, Kuzmić B, Turić M. Intrahospital mortality of tuberculosis – our experience of national tuberculosis program implementation. 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, September 2-6,2006; Vol. 28, Supp.50;129s.

Jandrić K, Stanetić M, Korica R, Duronjić M, Arnautović R. Retreatment of tuberculosis patients after the treatment interruption. 16th ERS Annual Congress, Munich, Germany, September 2-6, 2006; Vol. 28, Supp.50; 506s.

Kontakt

Krsto Jandrić
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

povratak na vrh