::Prim. dr sci med Marinko Vučić
::Prof.dr Krsto Jandrić
::Prim.dr Rade Korica
::Mr.sci med Boro Kuzmić

 

Dr Rada Arnautović

Stručni radovi | Kontakt

 

Rođena je l959. god. Mrkonjić gradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Banjoj Luci. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu 1983.god. u Banjoj Luci. Specijalistički ispit položila je 1993.god. U Klinici za plućne bolesti radi od l984. god. Vodi kabinet za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju plućnih bolesnika i dnevnu bolnicu.
U toku je izrade Magistarskog rada na Postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.

Tokom boravka u drugim ustanovama posvetila je pažnju usavršavanju iz:

1. Iz fizikalne medicine i rehabilitacije u Institutu za plućne bolesti Sremska Kamenica

2. Lasero terapija ECPD Beograd

3. Za obuku edukatora o astmi Institut za plućne bolesti I TBC Beograd

4. Za instruktora i operatera Kompjuterske plućne dijagnostike Ruska Akademija Nauka Moskva

 

Stručni radovi

Jandrić K,Stanetić M,Vučić M,Kuzmić B,Arnautović R: Dominantan endoskopski nalaz kod operisanih malignoma bronha,Majski pulmološki dani Banja Luka 2001 zbornik radova 31-35.

Jandrić K.,Stanetić M.,Janković S.,Arnautović R : Bronhopulmonalni karcinom u poslijeratnom periodu, Kongres ratne medicine Banja Luka 2001, Zbornik radova Socijalno-medicinski aspekt bolesti 389-397.

Korica R.,Jandrić K.,Stanetić M.,Arnautović R : Tuberculosis and war,2nd Congress of IUATLD,Europr Region 17th Congress of Romanian Society of Pneunology,Bucharest 2002.

Čađo M.,Janković S.,Arnautović R.,Jandrić K, Stanetić M. : Moderna terapija astme,naša iskustva, Majski pulmološki dani,Banja Luka,2000.

Jandrić K., Janković S.,Arnautović R.,Čađo M.: Sindrom SWYER-JAMES,
Scr,Med.27(2)1996:99-101.

Jandrić K.,Janković S.,Stanetić M.,Arnautović R.:Haemoptysis as an initial symptom of bronchial cancer, Word congres on lung health,Florence,2000.

Autor je poglavlja Fizikalna i ihalaciona terapija plućnih bolesti univerzitetskog udžbenika PULMOLOŠKI PRIRUČNIK, Banja luka 2002.

Đekic-Čadjo M, Vučić M, Arnautović R, Duronjić M, Kovačević P.
PRIKAZ SLUČAJA PLUĆNE SARKOIDOZE SA NEUOBIČAJENIM RADIOLOŠKIM NALAZOM

Arnautović R.,Vučić M.,Đekić-Čado M., Jandrić M., Stanetić M.
TUBERKULOZA U IMUNODEFICIJENTNIH - PRIKAZ SLUČAJA

Kontakt

gaca@inecco.net

Rada Arnautović
Zdrave Korde 1
Klinika za plućne bolesti
Klinički Centar
78000 Banjaluka
Bosna i Hercegovina

 

povratak na vrh